MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Oddział przedszkolny – procedura bezpieczeństwa

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników w  oddziale przedszkolnym
Szkoły Podstawowej „ Akademia Soward” w Częstochowie

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników oddziału przedszkolnego, w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

1 Sposób organizowania zajęć

 1. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
 2. Pracę w placówce wykonują tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
 3. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.

– jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

– rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci
i ich rodziców/opiekunów wynoszący co najmniej 2 metry.

– rodzice i opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do wyznaczonego przez dyrekcję placówki miejsca w przestrzeni wspólnej, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (przede wszystkim osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

– należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 1. Dyrektor placówki zapewni taką organizację pracy, aby uniemożliwić wzajemny kontakt pomiędzy poszczególnymi grupami dzieci. Zaleca się wprowadzenie różnych godzin przyjmowania i odbierania dzieci.
 2. W celu sprawnej komunikacji rodzice zobowiązani są do przekazania lub aktualizacji swoich numerów telefonów do kontaktu, jeśli uległy one zmianie.
 3. Każdy nauczyciel jest przypisany do jednej, konkretnej grupy.
 4. W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
 5. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m² na jedno dziecko i każdego opiekuna.

Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

 1. Do każdej grupy dzieci przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

Zabrania się organizowania zajęć z udziałem osób nie będących nauczycielami przedszkola.

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym powinni zadbać
  o to, by zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonych salach. Zabronione jest prowadzenie zajęć z grupami dzieci z różnych oddziałów, czy przemieszczanie się dzieci pomiędzy poszczególnymi oddziałami.
 2. Z sal, w których przebywają dzieci należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany, chodniki, firany, zasłony i inne dekoracje). Przybory sportowe (piłki, obręcze, skakanki itp.) wykorzystywane do zajęć należy dokładnie wyczyścić lub zdezynfekować.
 3. Sale, w których organizowane są zajęcia należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę lub w razie konieczności częściej.
 4. Dziecko nie powinno wnosić do przedszkola i zabierać z placówki żadnych przedmiotów lub zabawek.
 5. Nauczyciele mogą udzielać informacji rodzicom/opiekunom na temat dzieci poprzez kontakt telefoniczny na numer wskazany przez rodzica/opiekuna.
 6. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego
  do przedszkola. Należy jednak zwracać uwagę, by jednocześnie na placu zabaw przebywały wyłącznie dzieci z jednego oddziału. Po zakończeniu zajęć na placu zabaw personel sprzątający musi dokonać dezynfekcji znajdującego się na nim sprzętu. Jeśli nie ma możliwości wyczyszczenia z użyciem detergentu lub dezynfekcji sprzętu, należy zabezpieczyć go przed używaniem. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
 7. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren przedszkola – w tym zwłaszcza spacerów czy wycieczek.
 8. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący minimum 1,5 m.
 9. Dzieci i personel opiekujący się dziećmi nie powinien kontaktować się z innymi pracownikami placówki.
 10. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzice zobowiązani są telefonicznie poinformować dyrektora i podać powód nieobecności.
 11. Zaleca się zakup termometru bezdotykowego, który należy regularnie dezynfekować.
 12. Przed wejściem do placówki każdemu dziecku mierzona jest temperatura.

Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik placówki wyposażony w odpowiednie środki ochrony (maska lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe).
Wyniki pomiarów temperatury ciała nie są rejestrowane. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do podpisania zgody na pomiar temperatury ciała dziecka.

 1. W miejscach ogólnie dostępnych zamieścić numery telefonu:
  stacji sanitarno – epidemiologicznej, służb medycznych.
 2. W przedszkolu wyznaczyć pomieszczenie lub wydzielić obszar do izolacji osoby przejawiającej niepokojące objawy choroby.2

2. Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

 1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola), z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
 2. Zaleca się wywieszenie instrukcji poprawnej dezynfekcji rąk przy dozownikach
  z płynem do dezynfekcji, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 3. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos przy wejściu do placówki.
 4. Po przyjściu do placówki dzieci powinny umyć ręce wodą z mydłem.
 5. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania toalet i powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów
  w salach. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować
  w harmonogramie na dany dzień.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Zaleca się zapoznanie pracowników z kartami charakterystyk substancji lub mieszaniny (pisemne potwierdzenie) stosowanej do sprzątania i dezynfekcji,
  a w szczególności ze środkami ostrożności i pierwszej pomocy w przypadku zastosowania środka niezgodnie z instrukcją użytkowania.
 8. Pracownicy obsługi przypisani do konkretnej sali, pomagający nauczycielowi sprawować opiekę nad dziećmi, odbierają posiłki z kuchni w wyznaczonym miejscu unikając bezpośredniego kontaktu z pracownikami kuchni, serwują je dzieciom i porządkują po posiłkach. Brudne naczynia są wynoszone do zmywalni,
  gdzie są myte i wyparzane.Odpowiadają również za porządek i dezynfekcję poszczególnej sali, do której są przypisane oraz za porządek i dezynfekcję poszczególnych rejonów budynku. Monitorują przyprowadzanie/odbieranie dzieci do/ze szkoły.
 9. Dyrektor placówki wyznacza pracownika odpowiedzialnego za prace porządkowe wokół szkoły, bezpieczeństwo i dezynfekcję sprzętu terenowego po każdej grupie, która będzie z niego korzystała.
 10. W trakcie swojej pracy nauczyciele wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 11. Nauczyciele przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym
  o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Zwracają dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 1. Pracownicy przedszkola powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz powinni dopilnować, aby robiły to dzieci – szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 2. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i personel. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 3. Pracownicy z objawami choroby nie przychodzą do pracy i zobowiązani są skorzystać z opieki medycznej.
 4. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 5. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są obowiązani do stosowania w razie konieczności (np. w trakcie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka) indywidualnych środków ochrony osobistej – odpowiednio jednorazowych rękawiczek, maseczki na usta i nos, a także fartuchów z długim rękawem. Ewentualne braki w środkach ochrony osobistej powinny być niezwłocznie zgłaszane dyrektorowi przedszkola.

3. Przygotowywanie i spożywanie posiłków

 1. Należy wyłączyć z użytkowania źródełka i fontanny wody pitnej.
 2. Przy organizacji żywienia wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętu. Należy utrzymać wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.

Brudne naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu temperaturze co najmniej 60°C lub wyparzane.

 1. Intendent organizując żywienie dzieci zamawia towar telefonicznie. Podczas odbioru zobowiązany jest do zachowania odpowiedniej ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe). Od wszystkich dostawców wymaga się odpowiednich środków ochrony osobistej podczas dostawy
 2. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
 3. Aby uniknąć przemieszczania się i mieszania dzieci posiłki spożywane są w każdej sali. Przed i po każdym posiłku stoliki i krzesła są systematycznie dezynfekowane.
 4. W przypadku korzystania z cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

 

4. Kontakt z osobami trzecimi (serwis, naprawa, itp.)

 1. W placówce obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, a jeśli zajdzie taka konieczność należy zachować wszelkie środki ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.

 1. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla rodziców dzieci

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Soward Kolorowa Edukacja w Częstochowie, tel.: 697 880 028 , e-mail: akademia@soward.eu
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail iodo@soward.eu lub nr telefonu 697 880 028
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu Państwa dziecka w szkole w okresie epidemii COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U 2020 poz. 374 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO.
 4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych lub na podstawie przepisów prawa w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.
 5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą przez okres określony ustawowo.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych. Ich niepodanie uniemożliwi zapewnienie bezpiecznego pobytu Państwa dziecka w szkole w okresie epidemii COVID -19.

6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla pracowników

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Soward Kolorowa Edukacja w Częstochowie, tel.: 697 880 028 , e-mail: akademia@soward.eu
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail iodo@soward.eu lub nr telefonu 697 880 028.
 3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w okresie epidemii COVID -19 na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U 2020 poz. 374 z późn. zm.), zgodnie. z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i
 4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych lub na podstawie przepisów prawa w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.
 5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą przez okres określony ustawowo.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa w szczególności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w okresie epidemii COVID-19.

 

7. Pozostałe regulacje

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
  w przedszkolu są umieszczone na stornie internetowej przedszkola, a także wywieszone są na tablicy ogłoszeń w placówce.
 2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców
  i opiekunów prawnych dzieci.

 

 

 

Skip to content