MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Covid 19. Procedura bezpieczeństwa w szkole

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników w Szkole Podstawowej „ Akademia Soward”

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników placówek oświatowych, w trakcie prowadzonych w nich zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

 

 • 1. Sposób organizowania zajęć
 1. DO SZKOŁY MOGĄ UCZĘSZCZAĆ WYŁĄCZNIE UCZNIOWIE ZDROWI, BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH SUGERUJĄCYCH CHOROBĘ ZAKAŹNĄ.
 2. PRACĘ W PLACÓWKACH WYKONUJĄ TYLKO OSOBY ZDROWE, BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH SUGERUJĄCYCH CHOROBĘ ZAKAŹNĄ.
 3. UCZNIOWIE SĄ PRZYPROWADZANI I ODBIERANI PRZEZ OSOBY ZDROWE.

– jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać ucznia do podmiotu.

– w zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.

– rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych uczniów i ich rodziców/opiekunów wynoszący co najmniej 2 metry.

– rodzice i opiekunowie mogą wchodzić z uczniami do wyznaczonego przez dyrekcję placówki miejsca w przestrzeni wspólnej, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (przede wszystkim osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

– należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.

 1. Dyrektor placówki zapewni taką organizację pracy i koordynację, aby utrudnić stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. wprowadzenie różnych godzin przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 2. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/ opiekunami ucznia. Kontakt ten możliwy jest poprzez dziennik elektroniczny lub e-mail i numer telefonu wskazany przez rodzica.
 3. W miarę możliwości do grup przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 4. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
  Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
 5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów i nauczycieli w sali nie może być mniejsza niż 4m² na jedną osobę.

Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczeń kuchni, jadalni, pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

 1. Nie należy organizować zajęć z udziałem osób nie będących nauczycielami zatrudnionymi w placówce.
 2. Z sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany, chodniki, firany, zasłony i inne dekoracje). Przybory sportowe (piłki, obręcze, skakanki itp.) wykorzystywane do zajęć należy dokładnie wyczyścić lub zdezynfekować.
 3. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić co najmniej 1,5m (1 uczeń- 1 ławka szkolna).
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce- jeśli szkoła posiada szafki.
  Uczniowie nie powinni się wymieniać przyborami szkolnymi między sobą.
 5. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 7. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 9. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 10. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 11. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego
  do placówki. Należy jednak zwracać uwagę, by jednocześnie na placu zabaw przebywali wyłącznie uczniowie z jednej grupy. Po zakończeniu zajęć na placu zabaw personel sprzątający musi dokonać dezynfekcji znajdującego się na nim sprzętu. Jeśli nie ma możliwości wyczyszczenia z użyciem detergentu lub dezynfekcji sprzętu, należy zabezpieczyć go przed używaniem. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
 12. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 13. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 15. Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.
 16. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 17. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 19. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakt z uczniami oraz nauczycielami.
 20. W przypadku nieobecności ucznia w placówce, spowodowanej wystąpieniem objawów choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są telefonicznie poinformować dyrektora.
 21. Zaleca się zakup termometru bezdotykowego, który należy regularnie dezynfekować po użyciu w danej grupie.
 22. Przed wejściem do placówki każdemu uczniowi oraz pracownikowi mierzona jest temperatura.

Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik placówki wyposażony w odpowiednie środki ochrony (maska lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe).
Wyniki pomiarów temperatury ciała nie są rejestrowane.
Rodzic/opiekun ucznia niepełnoletniego, uczeń pełnoletni oraz pracownik zobowiązany jest do podpisania zgody na pomiar temperatury ciała.

 1. Przy wejściu głównym i w miejscach ogólnie dostępnych należy zamieścić numery telefonu: stacji sanitarno – epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

 

 • 2. Zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 1. Promowanie zasad higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez:
 • wspieranie i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad:
 1. higieny rąk (mycie i dezynfekcja),
 2. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),
 • uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:
 1. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,
 2. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
 3. po usunięciu środków ochrony osobistej,
 • nie nosić biżuterii w jednostce oświatowej – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,
 • zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji,
 • w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,
 • przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
 1. Zapewnienie odpowiedniej liczby specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej.
 2. Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.
 3. Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.
 4. Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.
 5. Należy przeprowadzić regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć, po zakończeniu zajęć przez uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników.
 6. Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.
 7. Ustalenie liczby uczestników zajęć w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć.
 8. W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć. Zaleca się pracę indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie.
 9. Dostosowanie wielkości sal do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).
 10. Regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów, klamek, włączników światła, poręczy – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników).
 11. Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 12. Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.
 13. Wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę.
  Nie rekomenduje się używania klimatyzacji.
 14. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • 3. Konsultacje w szkole
 1. Wytyczne dla dyrektora placówki:
 2. Dyrektor wraz z nauczycielami przygotowuje oraz upowszechnia wśród nauczycieli, uczniów i rodziców harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych.
 3. W miarę możliwości wyznacza stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy.
 4. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny
  jej pracy, uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów
  przechowywanych w bibliotekach (szczegółowe wytyczne:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki

 1. Należy zobligować bibliotekarza, aby wyznaczył miejsce składowania oddawanych książek oznaczone datą, w której zostały przyjęte.
 2. Wytyczne dla nauczyciela:
 3. Należy wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
 4. Zorganizować konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
 5. Wietrzyć salę, w której organizowane są konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
 6. Zwracać uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
 7. Unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.
 1. Wytyczne dla ucznia:
 2. Należy umożliwić konsultacje indywidualne lub grupowe oraz zapoznać uczniów z ich harmonogramem.
 3. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 5. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 6. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 7. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 8. Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 9. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 11. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 12. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.
 • 4. Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych
 1. Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 2. Zaleca się wywieszenie instrukcji poprawnej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 3. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 5. Rekomenduje się monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie na dany dzień.

 1. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 2. Zaleca się zapoznanie pracowników z kartami charakterystyk substancji lub mieszaniny (pisemne potwierdzenie) stosowanej do sprzątania i dezynfekcji, a w szczególności ze środkami ostrożności i pierwszej pomocy w przypadku zastosowania środka niezgodnie z instrukcją użytkowania.
 3. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos oraz zapoznani z instrukcją prawidłowego ich stosowania.
 4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 5. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 6. Dyrektor placówki wyznacza pracownika odpowiedzialnego za prace porządkowe wokół placówki, bezpieczeństwo i dezynfekcję sprzętu terenowego po każdej grupie, która będzie z niego korzystała.
 7. W trakcie swojej pracy nauczyciele wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 8. W placówce nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i personel. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 9. Pracownicy z objawami choroby zakaźnej nie przychodzą do pracy i zobowiązani są skorzystać z opieki medycznej.
 10. Personel opiekujący się uczniami i pozostali pracownicy są obowiązani do stosowania w razie konieczności (np. w trakcie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka) indywidualnych środków ochrony osobistej – odpowiednio jednorazowych rękawiczek, maseczki na usta i nos, a także fartuchów z długim rękawem. Ewentualne braki w środkach ochrony osobistej powinny być niezwłocznie zgłaszane dyrektorowi.
 • 5. Przygotowywanie i spożywanie posiłków
 1. Należy wyłączyć z użytkowania źródełka i fontanny wody pitnej. Zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez uczniów pod nadzorem opiekuna.
 2. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 3. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych,
  w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów
  i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć
  w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 4. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej placówce powinny być myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C (zaleca się zmywarkę z funkcją wyparzania, a jeśli jej nie ma – wyparzanie gorącą wodą po myciu) lub myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane.
 5. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Wymaganie to dotyczy takich placówek opieki, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych warunków mycia naczyń i porcjowania/nakładania dostarczonych posiłków.
 6. Wyrzucić po użyciu naczyń i sztućców jednorazowych do kosza na śmieci.
 7. Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, rozkładane w szkole na talerze i tam zapewnione zostały sztućce i naczynia, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej placówce będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.
 8. Intendent organizując żywienie uczniów zamawia towar telefonicznie. Podczas odbioru zobowiązany jest do zachowania odpowiedniej ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe). Od wszystkich dostawców wymaga się odpowiednich środków ochrony osobistej podczas dostawy towaru.
 9. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
 • 6. Kontakt z osobami trzecimi (serwis, naprawa, itp.)
 1. W placówce obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, a jeśli zajdzie taka konieczność należy zachować wszelkie środki ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.

 1. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 • 7. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Soward Kolorowa Edukacja

w Częstochowie, tel.: 697 880 028 , e-mail: akademia@soward.eu

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail iodo@soward.eu lub nr telefonu 697 880 028.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu ucznia w szkole w okresie epidemii COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U 2020 poz. 374 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO.
 3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych lub na podstawie przepisów prawa w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych przez okres ustalony ustawowo.
 5. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu.
 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych. Ich niepodanie uniemożliwi zapewnienie bezpiecznego pobytu Państwa dziecka w szkole w okresie epidemii COVID -19.
 • 8. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla pracowników

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Soward Kolorowa Edukacja
  w Częstochowie, tel.: 697 880 028 , e-mail: akademia@soward.eu
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
  e-mail iodo@soward.eu lub nr telefonu 697 880 028.
 3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w okresie epidemii COVID -19 na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U 2020 poz. 374 z późn. zm.), zgodnie. z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i
 4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych lub na podstawie przepisów prawa w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.
 5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych w zakresie ustalonym ustawowo.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa w szczególności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w okresie epidemii COVID-19.
 • 9. Pozostałe regulacje
 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
  w placówce są umieszczone na stronie internetowej, a także wywieszone są na tablicy ogłoszeń.
 2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału szpitala zakaźnego oraz służb medycznych.
 3. Zaleca się śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.
 4. Przeprowadzić spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do szkoły nie powinni przychodzić pracownicy, którzy są chorzy.
 5. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników placówki oraz rodziców
  i opiekunów prawnych dzieci, a także pełnoletnich uczniów.

 

 

 

 

Skip to content