MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Czytaj dalej...

ORGANIZACJA ZDALNEGO NAUCZANIA

Organizacja realizacji zadań Szkoły Podstawowej „Akademia Soward”
w Częstochowie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

 1.      Informacja  o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły  w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

 1. Nauczyciel każdego przedmiotu zgodnie z przydziałem godzin dydaktycznych ustala zakres treści, które będzie realizował na platformie edukacyjnej Microsoft Teams,
  z wykorzystaniem aplikacji Zoom oraz dziennika elektronicznego.
 2. Zajęcia rewalidacyjne obywają się z wykorzystaniem ww. możliwości lub w inny sposób ustalony indywidulanie z rodzicami ucznia.
 3. Nauczyciele pracują zgodnie z tygodniowym planem zajęć, a w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy wykonują dodatkowe zadania (przygotowanie do zajęć, samokształcenie, kontakt z uczniami i rodzicami).
 4. Codziennie od 26 marca 2020r. nauczyciel wpisuje tematy lekcji do dziennika elektronicznego. Odnotowywana jest również frekwencja z wykorzystaniem wpisu frekwencji zd ( zdane nauczanie).
 5. Zadawanie prac domowych odbywa się  poprzez platformę Microsoft Teams.
 6. Nauczyciele wychowania fizycznego opracowują tygodniowy zakres ćwiczeń możliwy do wykonania przez uczniów w warunkach domowych (ćwiczenia powinny wspomagać higienę pracy umysłowej i zachęcać uczniów do minimalnej aktywności fizycznej).
 7. Zawieszam realizację pozostałych zajęć dodatkowych.

2.      Współpraca nauczycieli z uczniami i rodzicami.
Współpraca z rodzicami i uczniami odbywa się poprzez dziennik elektroniczny oraz poprzez inne formy indywidualnie uzgodnione z uczniami/rodzicami. Rodzic informuje wychowawcę o nieobecności lub niedyspozycji dziecka i ustala z nauczycielem czas na uzupełnienie zaległości.

3.      Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach uwzględnia w szczególności:

 1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia
 2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 3. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 4. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

 4. Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów.
Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się poprzez dziennik elektroniczny.

5. Dokumentowanie realizacji zadań.

 1. zapisy w dzienniku elektronicznym,
 2. materiały umieszczane na platformie Microsoft Teams,
 3. komunikacja na Microsoft Teams.

6. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać umieszczane są na platformie Microsoft Teams.

7. Konsultacje z nauczycielem.
Każdy nauczyciel udziela uczniowi/ jego rodzicowi wyjaśnień dotyczących realizowanej lekcji zgodnie z planem zajęć oraz w innym czasie wspólnie uzgodnionym.

8. Modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania.
W przypadku, gdy nauczyciel widzi potrzebę modyfikacji programu nauczania zgłasza potrzebę dyrektorowi szkoły, po konsultacjach wprowadzane są przez niego zmiany.

9.  Zmodyfikowany wewnątrzszkolny system oceniania.
a) nauczyciele pracują zdalnie z uczniami zgodnie z  planem lekcji poszczególnych klas,
b)  nauczyciele pracując zdalnie z uczniami korzystają z różnych zasobów do edukacji
i pracy zdalnej. Za pomocą platformy Microsoft Teams, dziennika elektronicznego, przekazują materiały, zagadnienia,  notatki oraz prace domowe,
c) uczniowie otrzymują oceny, które są wpisywane do dziennika elektronicznego i są podstawą do klasyfikowania. Ocenie podlegają: prace wysłane przez platformę edukacyjną
w formie tekstowej,  prezentacji multimedialnej czy zdjęciowej i innej ustalonej
z nauczycielem.
d) ocena  zachowania ucznia będzie dokonana na podstawie  jego zachowanie się podczas lekcji on-line oraz rzetelnego i systematycznego wykonywania prac, zadań i aktywności.

Dorota Wosińska
Dyrektor Szkoły Podstawowej
„Akademia Soward”

Skip to content