MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Konkurs informatyczny

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO

Od algorytmu do programu. Rusza konkurs informatyczny dlauczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z powiatu częstochowskiego.

Regulamin konkursu:
1. Temat konkursu brzmi „Od algorytmu do programu”.

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa „Akademia Soward” w Częstochowie.

3. Opiekunem konkursu jest Marta Czaja – nauczyciel informatyki

4. Konkurs odbędzie się 27 listopada 2018r. o godz. 10, w Szkole Podstawowej Akademia Soward, przy ul. Krasińskiego 14/24 w Częstochowie.

5. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane wyłącznie drogą e-mailową do dnia 20 listopada 2018r.

6. Cele konkursu:

– wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów;
– rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
– motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym;
– promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.

7. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych powiatu częstochowskiego, którzy dobrowolnie zadeklarują w nim swój udział.

8. Informacje dotyczące organizacji, terminów i przebiegu konkursu będą przekazywane wyłącznie drogą e-mailową.

9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające udział, a dla finalistów przewidziane są nagrody.

10. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się tego samego dnia, w którym odbywa się konkurs. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.

11. Konkurs będzie miał formę pisemną z pytaniami zarówno otwartymi, jak i zamkniętymi. Przewidywany czas na rozwiązanie zadań to 60 min. Prace uczniów będą kodowane – przed przystąpieniem do konkursu każdy z uczestników otrzyma swój własny kod uczestnika.

12. Podczas rozwiązywania zadań konkursowych zabrania się korzystania z tablic, podręczników, książek oraz wszelkich środków łączności jak np. telefonów komórkowych, jak również korzystania z wszelkich komunikatorów i wyszukiwarek internetowych. Zabrania się również korzystania z kalkulatora

13. Zadania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o podstawę programową przedmiotu informatyka dla klas 7 i 8 szkół podstawowych. a. Ogólna wiedza na temat urządzeń komputerowych i informatyki; b. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego; c. Algorytmika; d. Internet oraz bezpieczeństwo podczas korzystania z jego zasobów.

14. Szczegółowy zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników konkursu.

1) Ogólna wiedza na temat informatyki i komputerów: a) budowa komputera, b) urządzenia peryferyjne, c) systemy liczbowe, d) systemy operacyjne, e) urządzenia mobilne, f) terminologia informatyczna;

2) Arkusz kalkulacyjny:
a) formatowanie komórek (format, czcionki, krawędzie, wypełnienie, wyrównanie, scalanie, formatowanie warunkowe, formatowanie niestandardowe), b) obliczanie wartości wyrażeń i formuł, c) tworzenie formuł z wykorzystaniem różnych metod adresowania, d) zastosowanie podstawowych funkcji matematycznych (np. zaokrąglanie liczb, reszta z dzielenia całkowitego, potęgowanie, pierwiastkowanie, sumowanie zwykłe i warunkowe, wartość bezwzględna z liczby, itp.), e) funkcje statystyczne (np. średnia arytmetyczna, maksimum, minimum, zliczanie komórek spełniających zadany warunek, itp.), f) przetwarzanie tekstów za pomocą funkcji tekstowych (łączenie i dzielenie tekstów, obliczanie, zamiana liczb na teksty, itp.), g) tworzenie, edycja i formatowanie wykresów (np. przygotowanie danych do tworzenia wykresów, tworzenie wykresów standardowych i niestandardowych, h) formatowanie elementów wykresów takich jak: osie, skale, liczby, tło, wypełnienie, tytuł, legenda, tabela danych, itp.), i) zastosowanie operatorów i funkcji logicznych oraz funkcji informacyjnych, j) umiejętność tworzenia warunków logicznych z zastosowaniem operatorów i funkcji, zastosowanie zagnieżdżonej funkcji warunkowej), k) funkcje wyszukiwania i adresu (wyszukiwanie danych w tabelach),
3

l) funkcje przetwarzania daty i czasu, m) sortowanie i filtrowanie danych; 3) Algorytmika: a) podstawowe metody zapisu algorytmów (lista kroków, schemat blokowy, pseudokod), b) symbole stosowane w schematach blokowych, c) tworzenie, analiza i interpretacja algorytmów zapisanych w różnych postaciach, d) tworzenie programów w języku C, e) wprowadzanie danych i wypisywanie wyników na ekran, f) zastosowanie instrukcji sterujących (warunkowych i wyboru), g) zastosowanie pętli programowych, h) definiowanie procedur / funkcji (również z zastosowaniem technik iteracyjnych i rekurencyjnych); 4) Elementy języka HTML i CSS: a) poprawne kodowanie znaków diakrytycznych charakterystycznych dla języka polskiego, b) wybór koloru lub/i tła strony, c) korzystanie z nagłówków, d) formatowanie koloru, rozmiaru i atrybutów czcionek, e) wstawianie i formatowanie grafiki, f) wstawianie hiperłączy (tekstowych i graficznych), g) listy wyliczane i numerowane, h) tworzenie i formatowanie tabel, i) zastosowanie kaskadowych arkuszy stylów CSS, j) interpretacja kodu strony i jego optymalizacja / poprawienie; 5) Internet oraz bezpieczeństwo podczas korzystania z jego zasobów: a) podstawowe pojęcia związane z Internetem i sieciami komputerowymi, b) sposoby połączenia z siecią Internet, protokoły i usługi internetowe, c) oprogramowanie umożliwiające korzystanie z usług internetowych, d) zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu (piractwo komputerowe, prawa autorskie, wirusy, kontakt z treściami niepożądanymi, oszustwa internetowe, itp.), e) przeciwdziałanie cyberprzemocy.

Zapraszamy!

Skip to content