MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Czytaj dalej...

ABSOLWENT Akademii Soward

Absolwent Akademii SOWARD to wszechstronnie wykształcony młody człowiek, przedstawiciel nowego pokolenia, gotowy podejmować i realizować zadania, które stawia przed nim współczesny świat.

 1. Potrafi poprawnie posługiwać się językiem ojczystym, szanuje historię i kulturę swojej ojczyzny, symbole narodowe i religijne, tradycje rodziny, szkoły, regionu i kraju.
 2. Posiada płynną znajomość języka angielskiego, która umożliwia swobodną komunikację z rówieśnikami na całym świecie
 3. Zna język niemiecki/hiszpański na poziomie umożliwiającym rozmowę na najważniejsze tematy.
 4. Posiada bardzo dobrze rozwiniętą kompetencję interkulturową, która pozwala na efektywne funkcjonowanie w środowisku wielo-, czy międzykulturowym. Ułatwia zrozumienie osób pochodzących z innych kultur, komunikację z nimi, budowanie trwałych, satysfakcjonujących relacji, sprawne działanie w międzynarodowym środowisku.
 5. Potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie w kształceniu i w pracy, jest przygotowany do kształcenia w systemie life long learning.
 6. Charakteryzuje się otwartą postawą wzajemnej pomocy bez rywalizacji, z szacunkiem dla pracy innych.
 7. Jest tolerancyjny — szanuje innych bez względu na ich odmienność (rasa, wyznanie, niepeł-nosprawność)
 8. Rozumie wagę odpowiedzialności za własne działania i potrafi tę odpowiedzialność podjąć.
 9. Potrafi definiować cele i skutecznie je realizować.
 10. Jest osobą kreatywną, potrafi samodzielnie i analitycznie myśleć w celu rozwiązywania pro-blemów.
 11. Zna wartość zdrowia i zdrowego, ekologicznego trybu życia.
 12. Rozumie istotę i wagę pracy nad własną kondycja fizyczną.
 13. Jest otwarty na zmiany, zarówno te, które dzieją się wokół niego, jak również wewnątrz.
 14. Zna mocne strony swojej osobowości, potrafi wzmacniać i wykorzystać dla dobrych celów swoje atuty.
 15. Ma świadomość posiadanych zdolności oraz posiada umiejętność wykorzystywania swoich zdolności do wychodzenia poza własne ograniczenia i służenia czemuś więcej niż sobie samemu.
 16. Posiada zdrowy stosunek do błędu. Potrafi krytycznie spojrzeć na własną działalność i uczyć się na własnych pomyłkach.
 17. Posiada rozwinięte umiejętności komunikowania się z samym sobą i z otoczeniem.
 18. Potrafi panować nad własnymi emocjami, być asertywnym i rozwiązywać konflikty bez agresji
 19. Charakteryzuje się równowagą pomiędzy dawaniem i przyjmowaniem, słuchaniem i mówieniem, aktywnością i biernością.
 20. Szanuje tradycje patriotyczne i jest przygotowany do życia w nowoczesnym społeczeństwie obywatelskim.

Skip to content