MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Czytaj dalej...

Co to jest szkoła dwujęzyczna?

Nauczanie dwujęzyczne – CLIL

– to nowoczesna i innowacyjna forma nauczania języka obcego, zdobywająca coraz większe uznanie wśród państw Unii Europejskiej. Nazwa CLIL (Content and Language Integrated Learning) wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe. CLIL polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym jak i obcym i dążeniu do posługiwania się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie.

Dlaczego warto wybrać szkołę dwujęzyczną?

Dla Twojego dziecka znajomość języka angielskiego to konieczność. W Europie  język angielski nie jest już traktowany jako obcy, ale jako drugi, obok ojczystego język komunikacji w życiu codziennym, pracy, zabawie. Dlatego też tradycyjne szkoły, które nauczają języka pod egzaminy – jako nieskuteczne – tracą rację bytu. Świat już dawno docenił zalety dwujęzycznej edukacji szkolnej. Polsko-Angielska Dwujęzyczna Akademia Soward to pierwsza placówka tego typu w Częstochowie, założona przez doświadczonych praktyków i zatrudniająca sprawdzonych specjalistów od edukacji językowej dzieci.

Poprzez nauczanie dwujęzyczne uczniowie zostają niejako „zanurzeni” w języku obcym. Cały pobyt w szkole staje się dla nich lekcją komunikacyjną. Ellen Białystok profesor neurobiologii z University of York w Toronto, która prowadzi badania nad wielojęzycznością od niemal 40 lat, twierdzi, że w przypadku małych dzieci nauka dwóch języków naraz jest równie łatwa, jak jednego. Dzieci, które od wczesnego dzieciństwa stykają się z różnymi językami nie traktują ich jako „obcych” lecz jako naturalny sposób komunikowania się. Dzięki temu, w późniejszym okresie, nie mają one barier w posługiwaniu się językiem obcym. Co więcej, zdaniem prof. Białystok, konieczność ciągłego wyboru pomiędzy dwoma systemami lingwistycznymi powoduje, iż osoby dwujęzyczne mają bardziej wyćwiczony płat czołowy mózgu i sprawniej niż inni radzą sobie w sytuacjach, kiedy muszą szybko wybierać pomiędzy sprzecznymi informacjami – reagują szybciej i precyzyjniej. Znajomość dwóch języków pomaga też w nauce kolejnego.

Naukowcy sugerują, że, aby dziecko mogło nauczyć się biegle języka, musi mieć z nim do czynienia przez minimum 20 proc. każdego dnia. Wobec tego program nauczania w szkole dwujęzycznej powinien uwzględniać minimum 2-3 godziny dziennie kontaktu z językiem angielskim aby osiągnąć zamierzony cel. Ważnym  i wielce przydatnym narzędziem wspomagającym nauczanie dwujęzyczne są projekty, w szczególności te rozwijające wiedzę o innych  krajach.  Dzięki temu uczniowie czują się bardziej zmotywowani i jeszcze  efektywniej uczą się języka obcego.

Co ważne – zwiększona liczba godzin kontaktu z językiem nie wpływa ujemnie na poziom nauczania innych przedmiotów. Dwujęzyczna szkoła uczy solidnie i rozwija zainteresowania uczniów.

Jakie są cele nauczania dwujęzycznego:?

 • zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego,
 • zapewnienie uczniom rozwoju możliwości intelektualnych i językowych.
 • Osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa specjalistycznego.
 • Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach wyż, a w dalszej perspektywie do studiów w Polsce i za granicą.
 • Stosowanie języka w szerokim zakresie w sposób autentyczny oraz jako narzędzia do przyswajania wiedzy z innych przedmiotów.

Co to jest szkoła dwujęzyczna? – przepisy prawa

Zapisy prawa  – USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY  Art. 3 2b –  mówi o oddziale dwujęzycznym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej, matematykę lub spośród przedmiotów uzupełniających;

Art. 3 2d) tej samej Ustawy mówi o szkole dwujęzycznej – należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały (klasy) są oddziałami dwujęzycznymi;

 

A jak realizowana jest dwujęzyczność w Akademii Soward?

Dwujęzyczność w Akademii Soward to nastawienie na naukę angielskiego języka użytkowego w sposób naturalny, poprzez zabawy, gry i techniki odpowiednie do wieku dziecka. To język praktyczny, pozwalający uczniom od pierwszych chwil komunikować się z innym użytkownikiem. Program skonstruowany jest w taki sposób, że uczeń poznaje teoretyczne aspekty języka na lekcjach i ćwiczy umiejętności praktyczne na kółkach, warsztatach, zajęciach dodatkowych. Tak rozłożony program powoduje, że dziecko uczy się w sposób naturalny, poprzez zabawę i nie odczuwa znużenia, czy przemęczenia językiem. Szkoła tworzy warunki do naturalnego przyswajania języka – tak jak dzieje się to u dzieci w przypadku języka ojczystego. Nie ma potrzeby posyłania go na korepetycje, lekcje dodatkowe. To duża oszczędność czasu i pieniędzy.

Bardzo ważne jest również, że Dwujęzyczna Akademia Soward daje gwarancję skutecznej nauki wszystkich przedmiotów. Odpowiednio przygotowane kółka zainteresowań to pewność rozwoju indywidulanych talentów dziecka.

Dwujęzyczność w praktyce – liczba godzin języka w Dwujęzycznej Akademii Soward

 1. realizacja podstawy programowej z zakresu języka angielskiego, wymaganej przepisami prawa (gramatyka, pisanie, słownictwo),
  • klasa I-III – 2 godziny języka angielskiego w tygodniu
  • klasa IV-VI –  3 godziny języka angielskiego w tygodniu
 2. dodatkowe lekcje języka angielskiego (gramatyka, pisanie, słownictwo, lekcje wymowy), w liczbie:
  • klasa I-III – 4 (m.in. gramatyka, pisanie, słownictwo, lekcje wymowy)
  • klasa IV-VI – 6 (m.in. gramatyka, pisanie, słownictwo, lekcje wymowy, geografia, przyroda, chemia, matematyka, fizyka)

zajęcia dodatkowe prowadzone z wykorzystaniem języka angielskiego

Klasa I-III – 4

   • SowarDUTING – informatyka z językiem angielskim,
   • SowarDISE – wychowanie fizyczne z językiem angielskim
   • SowarDACTING – kółko teatralne z językiem angielskim,
   • SowarDOING – zajęcia praktyczno-techniczne z językiem angielskim (kółko kulinarne, kółko kroju i szycia, majsterkowanie, warsztaty plastyczne, ceramika)
   • SOWARDIENCE – praktyczne warsztaty fizyczno-chemiczne

Klasa IV-VI – 5

   • SowarDUTING – informatyka z językiem angielskim,
   • SowarDISE – wychowanie fizyczne z językiem angielskim
   • SowarDACTING – kółko teatralne z językiem angielskim,
   • SowarDOING – zajęcia praktyczno-techniczne z językiem angielskim ( kółko kroju i szycia, majsterkowanie, warsztaty plastyczne)
   • SOWARDIENCE – praktyczne warsztaty fizyczno-chemiczne
   • SOWARDOOKERY – kółko kulinarne,
   • SOWARDAIKI – zajęcia aikido
   • SOWARDEATIVITY – warsztaty kretywnego myślenia

Skip to content