MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Zaproszenie do udziału w konkursie „Pani Jesień liściem malowana”

Regulamin VII. edycji konkursu plastycznego

„Pani Jesień liściem malowana”

 1. Cele konkursu:
 • Kształtowanie i rozwój wrażliwości oraz wyobraźni plastycznej.
 • Propagowanie różnych technik plastycznych.
 • Doskonalenie warsztatu plastycznego.
 • Prezentacja możliwości twórczych dzieci.
 1. Zakres konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.
Będzie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych:

– przedszkola – 5 i 6- latki,

– szkoły podstawowe- klasy I-III

– szkoły podstawowe- IV-VIII

 

Chcemy zachęcić wszystkie dzieci do odkrycia w sobie talentu plastycznego, rozbudzić ich wyobraźnię i dać im możliwość tworzenia oraz pozwolić im dostrzec jak piękną i urokliwą porą roku jest jesień.

 

III. Organizatorzy konkursu:

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „Akademia Soward” ul. Legionów 23, 42-202 Częstochowa.

 1. Uczestnicy konkursu:

Przedszkola i szkoły wszystkich typów z terenu miasta Częstochowy.

 

 1. Czas trwania konkursu:

październik  – listopad 2021 r.

 

 1. Terminarz konkursu:

1.Ogłoszenie w szkołach informacji o konkursie – październik 2021 r.

 

2.Przesłanie prac plastycznych wraz z wypełnioną metryczką i zgodą opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie  – do 31.10.2021 r. , na adres organizatora konkursu.

 

3.Warunkiem udziału w konkursie jest zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu (zał. nr 1) Należy ją dołączyć do pracy (przypiąć, przykleić z tyłu) wykonanej przez uczestnika konkursu. Brak zgody uniemożliwia udział w konkursie.

 

3.Rozstrzygniecie konkursu  nastąpi w dniu: 8.11.2021r. O laureatach, szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.

 

 1. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 665646332, 661657506

 

 

VII. Kolejne edycje konkursu przeprowadza się w danym roku szkolnym.

 

VIII. Przebieg konkursu:

Konkurs będzie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola – 5 i 6- latki,

szkoły podstawowe- klasy I-III i szkoły podstawowe- klasy IV-VIII.

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora,  przyznając atrakcyjne nagrody  i wyróżnienia. Nauczyciele, pod których kierunkiem zostały wykonane prace laureatów, otrzymają podziękowania. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie.

Do konkursu można zgłaszać prace w formie płaskiej, wykonane przez dzieci samodzielnie.

Prace mogą być wykonane techniką dowolną z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych np. liści, kasztanów, żołędzi, jarzębiny itp. Format pracy- A4- A3. Praca powinna przedstawiać „ Panią Jesień”, jako kobietę.
Liczymy na kreatywność młodych artystów. Szkoła może zgłosić maksymalnie 12 prac w każdej kategorii wiekowej.

 

Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczką zawierającą dane
(pismem drukowanym):

-imię i nazwisko autora;

-klasa;

-adres placówki delegującej, telefon;

-imię i nazwisko nauczyciela/instruktora, pod którego kierunkiem praca została wykonana;

-pieczątka placówki delegującej

-zgoda na publikację wizerunku

 

Uwagi organizacyjne:

 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich;
 • rodzice lub prawni opiekunowie autorów wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Szkołę Podstawową „Akademię Soward” w celach związanych z konkursem.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody rodziców/opiekunów lub pełnoletniego uczestnika konkursu na przetwarzanie następujących danych osobowych ucznia: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły i wizerunek. Ww. zgoda jest jednocześnie akceptacją regulaminu konkursu.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.
 3. Dane osobowe uczestników będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4. Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć na adres Administratora danych zgodnie z harmonogramem przebiegu konkursu.

 

 1. Wręczenie nagród

O dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród nagrodzone szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.

 

 1. Skład Komisji Konkursowej:
 2. Dorota Wosińska- Dyrektor Szkoły Podstawowej „Akademii Soward”
 3. Anna Langier- nauczyciel plastyki
 4. Ewa Migalska- grafik i nauczyciel edukacji artystycznej

 

 

 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostatecznie i nie ma od nich odwołania.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod numerem telefonów: 665646332,661657506

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ORGANIZATORZY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku   mojego dziecka ………………………………………………………………………………………..

przez Polsko-Angielską Szkołę Podstawową „Akademia Soward” w Częstochowie w celu przeprowadzenia konkursu plastycznego pt. „Pani Jesień liściem malowana”.

w dniu 8.11.2021r.

 1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 1. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

Częstochowa, …………….2021r. .……………………………. (podpis rodzica)

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję iż:

1.administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Fundacja Soward – Kolorowa Edukacja
z siedzibą w Częstochowie, ul. Kolarska 10 G, 42-221 Częstochowa, wpisana do KRS pod numerem 0000518618

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu 697 880 028 lub e-mailowo pod adresem iodo@soward.eu
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu organizacji i wzięcia udziału dziecka/ucznia
  w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Pani Jesień liściem malowana” w dniu 13.11.2020r. zgodnie
  z regulaminem konkursu.

4.Dane osobowe będą przechowywane na czas trwania i organizacji konkursu nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym odbywa się konkurs.

 1. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału dziecka/ucznia w konkursie.

 

Czytelny podpis   rodzica: ………………………………

 

                                                                                                      Administrator danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2
do Regulaminu VII. edycji konkursu plastycznego

„Pani Jesień liściem malowana”

 

VII edycja konkursu plastycznego

„Pani Jesień liściem malowana”.

Metryczka pracy

 

 

Imię i nazwisko autora pracy:…………………………………………………………..

Klasa:…………………………………………………………………………………..

Nazwa, adres i telefon placówki delegującej…………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana……….

……………………………………………………………………………………………

 

 

 

Pieczęć szkoły, podpis dyrektora lub nauczyciela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content