MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CZĘSTOCHOWIE

BUDUJEMY KAPITAŁ DZIECKA. GLOBALNIE!

Plan pracy Soward w nowym roku szkolnym

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej „Akademia Soward” w Częstochowie
od 1 września 2020 r.

Ze względu na stan epidemii w kraju zgodnie ze zaproponowanymi przez MEN rozwiązaniami funkcjonowanie szkoły zostało zaplanowane w trzech wariantach:

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Wdrożone zostaną Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii  COVID- 19 opracowane na podstawie wytycznych GIS, aktualnych przepisów prawa. Zawierają one informacje dotyczące organizacji zajęć w szkole, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,  gastronomii, postępowania
w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, częściowo lub w całości zawiesi stacjonarną pracę szkół i placówek.
W zależności od opinii PPIS zawieszone mogą być zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły. W takiej sytuacji dla uczniów, których zajęcia zostaną zawieszone prowadzone będzie  kształcenie na odległość (zdalne).

Nauczanie zdalne będzie prowadzone poprzez platformę Microsoft TEAMS.

 

Wariant C – kształcenie zdalne

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas
i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość. Edukacja zdalna będzie prowadzona z wykorzystaniem platformy Microsoft TEAMS.

 

Skip to content